info@lapinoodesign.fr
 • facebook
 • twitter
 • pinterest
 • instagram
 • lang_fr
 • lang_en
 • lang_sv
 • lang_da
 • lang_pl
 1. Ma³y Przyjacielu wskakuj na nasz¹ tratwê, któr¹ dop³yniesz na kolorow¹ wyspê pe³n¹ przygód z naszymi mi³ymi Piratami. To w³aœnie Loulou, Kiki i YÊ-YÊ przedstawi¹ Ci œwiat pe³en niezapomnianych wra¿eù. Nasi weseli piraci poka¿¹ Ci jak dymi¹ groŸne wulkany, jak szybko biegaÌ by nie uszczypn¹³ Ciê krab oraz gdzie na wyspie znajdziesz najpiêkniej szumi¹c¹ muszlê. W cieniu zielonych palm znajd¹ czas by poopowiadaÌ Ci swoje przygody i wspólnie z Tob¹ wyrusz¹ na poszukiwanie ukrytego, magicznego skarbu. ZarzuÌ kotwicê i zostaù z nami na d³u¿ej ? w œwiecie fantazji, radoœci odkrywania nowego i wspania³ej zabawy z przyjació³mi.
 2. W naszej kolekcji JOYEUX SAFARI poznasz afrykaùskie zwierz¹tka i znaczenie prawdziwej przyjaŸni. Dlaczego? Bo najlepsi przyjaciele to tacy, na których mo¿esz liczyÌ w ka¿dej sytuacji. Na co dzieù ¿yrafy, s³onie, lwy i tukan bawi¹ siê radoœnie, kiedy jednak, któreœ z nich potrzebuje wsparcia nikt nie waha siê pomóc. S³onik dba by zwierzêta ogrzane afrykaùskim s³oùcem, och³odziÌ ¿yciodajn¹ wod¹, któr¹ z ³atwoœci¹ transportuje w swojej tr¹bie. Odwa¿ny lew dba by wszystkie zwierzêta mia³y zawsze co jeœÌ. ¯yrafy œci¹gaj¹ dla swojego kompana s³onika najlepsze listki z wysokich drzew, a weso³y tukan lata nad wszystkimi wko³o i zabawia ciekawymi opowieœciami. Na takich przyjació³ zawsze mo¿esz liczyÌ, oni dbaj¹ równie¿ o Twój bezpieczny i pe³en barwnych kolorów sen.
 3. Ahoj Marynarze, Ahoj Wakacje! Kolekcja LES MATELOTS stworzona jest dla Ciebie ma³y ¿eglarzu/marynarzu. Kolekcja ta utuli do snu Twoje maleùstwo przenosz¹c je w œwiat nadmorskich krajobrazów, gdzie szum fal i ³opot mew staj¹ siê naturaln¹ ko³ysank¹, która uko³ysze emocje po dniu pe³nym wra¿eù i beztroskiej zabawy. Uniwersalne paski w kolekcji LES MATELOTS to po³¹czenie ponadczasowej klasyki i sportowej elegancji. Produkty z tej kolekcji to przede wszystkim kontrastowe po³¹czenie bieli i granatu , a dziêki badaniom naukowców wiemy, ¿e takie po³¹czenia kolorystyczne najbardziej przypadaj¹ do gustu noworodków i naj³atwiej zwracaj¹ ich uwagê. LES MATELOTS, dla jednych to kolekcja, która pomo¿e Twojemu dziecku poznaÌ nowy piêkny œwiat, dla innych to symbol, który przywo³a nadmorskie wspomnienia wakacji? Po prostu wybierz z Lapinoo coœ dla siebie.
 4. Lubisz taniec i muzykê? W kolekcji BALETNICE Lapinoo poznasz weso³± Emmê, piêkn± Celine i upart± Laure ? trzy przyjació³ki, które uwielbiaj± wspóln± zabawê. Wszystkie ciesz± siê z chwil spêdzonych razem na zajêciach baletu. Æwicz±, bawi± siê i w pe³ni korzystaj± z czasu beztroskiego dzieciñstwa. Zapraszamy Ciê do ¶wiata roztañczonych przyjació³ek, kolorowych kokardek, delikatnych podskoków i tiulowych spódniczek? Lapinoo przede wszystkim pokazuje Ci ¶wiat rado¶ci i zabawy, gdzie taniec i podskoki s± tylko bram± do poznawania przyja¼ni, która nas buduje i pomaga w poznawaniu otaczaj±cego nas ¶wiata, a wieczorem do krainy pe³nej kolorowych snów. Niech ¶wiat fantazji Twojego Maluszka zawiruje z BALETNICAMI Lapinoo.
 5. Mi³oœÌ wisi w powietrzu! Przywitaj z Lapinoo œwiat pe³en pozytywnych emocji ? troski, radoœci i delikatnoœci. Niech zbuduj¹ bezpieczn¹ oazê dla Twojego ma³ego szczêœcia (szczêœcia w sensie dziecka). Ws³uchaj siê w muzykê natury wokó³ nas, muzykê mi³oœci  - uczucia, które staje siê najwa¿niejszym fundamentem w ¿yciu ka¿dego dziecka/ka¿dego z nas.  Wiruj¹cy i kolorowy œwiat jest tu¿ nad nami. Ptaszki ³opoc¹ delikatnie skrzyde³kami, nios¹c  ze sob¹ magiczn¹ pieœù mi³oœci, pszczó³ki  rozwesel¹ Twoj¹ pociechê piêknym uœmiechem, a motylki uko³ysz¹  ³agodnym taùcem do spokojnego snu. Poczuj moc mi³oœci i radosnych wra¿eù, inspirowanych ?podgl¹daniem?/?pods³uchiwaniem? natury.
 6. Czy wiesz jakie niespodzianki kryje magiczny podwodny œwiat? Tam g³êboko w morskich otch³aniach toczy siê ¿ycie zbli¿one do naszego. Ka¿dy w tym œwiecie znajduje w³asne miejsce. Weso³e skorupiaki, rybki ma³e i te ca³kiem du¿e przyjaŸni¹ siê, bawi¹ siê i p³ataj¹ wci¹¿ nowe figle. Podwodny œwiat poka¿e Twojemu maleùstwu, ¿e ka¿dy z nas jest inny ? wieloryby choÌ mi³e lubi¹ chodziÌ w³asnymi drogami, oœmiornice, które znajdziesz przy samym dnie, ¿yj¹ w wodzie, ale wcale nie s¹ wyœmienitymi p³ywakami. Kraby schowane pod twardymi pancerzami potrafi¹ byÌ uczuciowe i troskliwe, uœmiechu dostarcz¹ psotne meduzy, a koniki morskie spokojnie i cicho utul¹ do snu ma³e szkraby. Mo¿esz zawsze pozostaÌ sob¹, bo jesteœ wyj¹tkowy.
 7. Nasze Ciep³o + Twoja Mi³oœÌ = Zdrowy Sen Twojego Dziecka. Poznaj kolekcjê ko³der Lapinoo!