info@lapinoodesign.fr
  • facebook
  • twitter
  • pinterest
  • instagram
  • lang_fr
  • lang_en
  • lang_sv
  • lang_da
  • lang_pl

Lubisz taniec i muzykê? W kolekcji BALETNICE Lapinoo poznasz weso³± Emmê, piêkn± Celine i upart± Laure ? trzy przyjació³ki, które uwielbiaj± wspóln± zabawê. Wszystkie ciesz± siê z chwil spêdzonych razem na zajêciach baletu. Æwicz±, bawi± siê i w pe³ni korzystaj± z czasu beztroskiego dzieciñstwa. Zapraszamy Ciê do ¶wiata roztañczonych przyjació³ek, kolorowych kokardek, delikatnych podskoków i tiulowych spódniczek? Lapinoo przede wszystkim pokazuje Ci ¶wiat rado¶ci i zabawy, gdzie taniec i podskoki s± tylko bram± do poznawania przyja¼ni, która nas buduje i pomaga w poznawaniu otaczaj±cego nas ¶wiata, a wieczorem do krainy pe³nej kolorowych snów. Niech ¶wiat fantazji Twojego Maluszka zawiruje z BALETNICAMI Lapinoo.