info@lapinoodesign.fr
  • facebook
  • twitter
  • pinterest
  • instagram
  • lang_fr
  • lang_en
  • lang_sv
  • lang_da
  • lang_pl

Czy wiesz jakie niespodzianki kryje magiczny podwodny œwiat? Tam g³êboko w morskich otch³aniach toczy siê ¿ycie zbli¿one do naszego. Ka¿dy w tym œwiecie znajduje w³asne miejsce. Weso³e skorupiaki, rybki ma³e i te ca³kiem du¿e przyjaŸni¹ siê, bawi¹ siê i p³ataj¹ wci¹¿ nowe figle. Podwodny œwiat poka¿e Twojemu maleùstwu, ¿e ka¿dy z nas jest inny ? wieloryby choÌ mi³e lubi¹ chodziÌ w³asnymi drogami, oœmiornice, które znajdziesz przy samym dnie, ¿yj¹ w wodzie, ale wcale nie s¹ wyœmienitymi p³ywakami. Kraby schowane pod twardymi pancerzami potrafi¹ byÌ uczuciowe i troskliwe, uœmiechu dostarcz¹ psotne meduzy, a koniki morskie spokojnie i cicho utul¹ do snu ma³e szkraby. Mo¿esz zawsze pozostaÌ sob¹, bo jesteœ wyj¹tkowy.