info@lapinoodesign.fr
  • facebook
  • twitter
  • pinterest
  • instagram
  • lang_fr
  • lang_en
  • lang_sv
  • lang_da
  • lang_pl

W naszej kolekcji JOYEUX SAFARI poznasz afrykaùskie zwierz¹tka i znaczenie prawdziwej przyjaŸni. Dlaczego? Bo najlepsi przyjaciele to tacy, na których mo¿esz liczyÌ w ka¿dej sytuacji. Na co dzieù ¿yrafy, s³onie, lwy i tukan bawi¹ siê radoœnie, kiedy jednak, któreœ z nich potrzebuje wsparcia nikt nie waha siê pomóc. S³onik dba by zwierzêta ogrzane afrykaùskim s³oùcem, och³odziÌ ¿yciodajn¹ wod¹, któr¹ z ³atwoœci¹ transportuje w swojej tr¹bie. Odwa¿ny lew dba by wszystkie zwierzêta mia³y zawsze co jeœÌ. ¯yrafy œci¹gaj¹ dla swojego kompana s³onika najlepsze listki z wysokich drzew, a weso³y tukan lata nad wszystkimi wko³o i zabawia ciekawymi opowieœciami. Na takich przyjació³ zawsze mo¿esz liczyÌ, oni dbaj¹ równie¿ o Twój bezpieczny i pe³en barwnych kolorów sen.