info@lapinoodesign.fr
  • facebook
  • twitter
  • pinterest
  • instagram
  • lang_fr
  • lang_en
  • lang_sv
  • lang_da
  • lang_pl

Ahoj Marynarze, Ahoj Wakacje! Kolekcja LES MATELOTS stworzona jest dla Ciebie ma³y ¿eglarzu/marynarzu. Kolekcja ta utuli do snu Twoje maleùstwo przenosz¹c je w œwiat nadmorskich krajobrazów, gdzie szum fal i ³opot mew staj¹ siê naturaln¹ ko³ysank¹, która uko³ysze emocje po dniu pe³nym wra¿eù i beztroskiej zabawy. Uniwersalne paski w kolekcji LES MATELOTS to po³¹czenie ponadczasowej klasyki i sportowej elegancji. Produkty z tej kolekcji to przede wszystkim kontrastowe po³¹czenie bieli i granatu , a dziêki badaniom naukowców wiemy, ¿e takie po³¹czenia kolorystyczne najbardziej przypadaj¹ do gustu noworodków i naj³atwiej zwracaj¹ ich uwagê. LES MATELOTS, dla jednych to kolekcja, która pomo¿e Twojemu dziecku poznaÌ nowy piêkny œwiat, dla innych to symbol, który przywo³a nadmorskie wspomnienia wakacji? Po prostu wybierz z Lapinoo coœ dla siebie.