info@lapinoodesign.fr
  • facebook
  • twitter
  • pinterest
  • instagram
  • lang_fr
  • lang_en
  • lang_sv
  • lang_da
  • lang_pl

Mi³oœÌ wisi w powietrzu! Przywitaj z Lapinoo œwiat pe³en pozytywnych emocji ? troski, radoœci i delikatnoœci. Niech zbuduj¹ bezpieczn¹ oazê dla Twojego ma³ego szczêœcia (szczêœcia w sensie dziecka). Ws³uchaj siê w muzykê natury wokó³ nas, muzykê mi³oœci  - uczucia, które staje siê najwa¿niejszym fundamentem w ¿yciu ka¿dego dziecka/ka¿dego z nas.  Wiruj¹cy i kolorowy œwiat jest tu¿ nad nami. Ptaszki ³opoc¹ delikatnie skrzyde³kami, nios¹c  ze sob¹ magiczn¹ pieœù mi³oœci, pszczó³ki  rozwesel¹ Twoj¹ pociechê piêknym uœmiechem, a motylki uko³ysz¹  ³agodnym taùcem do spokojnego snu. Poczuj moc mi³oœci i radosnych wra¿eù, inspirowanych ?podgl¹daniem?/?pods³uchiwaniem? natury.