info@lapinoodesign.fr
  • facebook
  • twitter
  • pinterest
  • instagram
  • lang_fr
  • lang_en
  • lang_sv
  • lang_da
  • lang_pl

Ma³y Przyjacielu wskakuj na nasz¹ tratwê, któr¹ dop³yniesz na kolorow¹ wyspê pe³n¹ przygód z naszymi mi³ymi Piratami. To w³aœnie Loulou, Kiki i YÊ-YÊ przedstawi¹ Ci œwiat pe³en niezapomnianych wra¿eù. Nasi weseli piraci poka¿¹ Ci jak dymi¹ groŸne wulkany, jak szybko biegaÌ by nie uszczypn¹³ Ciê krab oraz gdzie na wyspie znajdziesz najpiêkniej szumi¹c¹ muszlê. W cieniu zielonych palm znajd¹ czas by poopowiadaÌ Ci swoje przygody i wspólnie z Tob¹ wyrusz¹ na poszukiwanie ukrytego, magicznego skarbu. ZarzuÌ kotwicê i zostaù z nami na d³u¿ej ? w œwiecie fantazji, radoœci odkrywania nowego i wspania³ej zabawy z przyjació³mi.