info@lapinoodesign.fr
 • facebook
 • twitter
 • pinterest
 • instagram
 • lang_fr
 • lang_en
 • lang_sv
 • lang_da
 • lang_pl
 1. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) to maÂłe pliki tekstowe przechowywane na komputerze, tablecie, komĂłrce lub innym urzÂądzeniu koĂącowym uÂżytkownika serwisu.
 2. Serwis Lapinoodesign.fr wykorzystuje pliki cookies w nastĂŞpujÂących celu tworzenia statystyk oglÂądalnoÂści Serwisu oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z serwisu w celu ulepszenia jego struktury i zawartoÂści.
 3. Wszystkie pliki cookies wykorzystywane przez Lapinoodesign.fr mog¹ mieÌ charakter tymczasowy lub trwa³y. Tymczasowe pliki tego typu s¹ usuwane z chwil¹ zamkniêcia przegl¹darki u¿ytkownika serwisu, natomiast sta³e pliki cookies s¹ przechowywane, tak¿e po zakoùczeniu korzystania z serwisu i s³u¿¹ do przechowywania informacji u³atwiaj¹cych póŸniejszy dostêp do serwisu (has³o, login), co przyspiesza i u³atwia korzystanie z naszego serwisu internetowego.
 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego z w³¹czon¹ obs³ug¹ plików cookies oznacza zgodê na ich zapisywanie w pamiêci urz¹dzenia koùcowego u¿ytkownika.
 5. W ka¿dej chwili u¿ytkownik ma mo¿liwoœÌ zablokowania korzystania z plików cookies oraz usuniêcia sta³ych plików cookies, wykorzystuj¹c stosowe ustawienia dostêpne w przegl¹darce internetowej. Szczegó³owe informacje o mo¿liwoœci i sposobach obs³ugi plików cookies s¹ zwyczajowo dostêpne w zak³adce ?Pomoc? w menu przegl¹darki internetowej.
 6. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plikĂłw cookies moÂże uniemoÂżliwiĂŚ prawidÂłowe korzystanie z niektĂłrych funkcjonalnoÂści serwisu Lapinoodesign.fr